rrsp319 / Finanse / Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna - Sprawozdania

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

  Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie

z działalności za okres 01.09.2007 do 31.08.2008

         z dniu 6 października 2008r.

 

1. Skład Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie została wybrana na zebrani Rady Rodziców w dniu 21.09.2007r., działa przez okres 1 roku w składzie:

-         Anita Tomaszewska – Przewodnicząca,

-         Ewa Barteczek, Wiceprzewodnicząca

-         Małgorzata Paszkiewicz, Sekretarz.

 

2. Zakres działalności Komisji Rewizyjnej

 

Zakres działań Komisji Rewizyjnej wyznaczony jest przez regulamin Rady Rodziców – Rozdział VI – Kompetencje i zasady działania i obejmuje:

-         kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

-         przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

-         opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium,

-         wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę,

-         kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę.

 

3. Ocena wykonania uchwał Rady Rodziców oraz ocena działalności finansowej Rady Rodziców.

 

Uchwały podjęte przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2007/2008 zostały w pełni zrealizowane. Prawidłowo sporządzono protokoły i uchwały z posiedzeń Rady. W dniach 22.09.2008r. – 25.09.2008r. została przeprowadzona kontrola finansów Rady. Sprawdzono ok.70% dokumentów stwierdzając prawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń a także ich zasadność merytoryczną. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani nadużyć. Wszystkie dokumenty skutkujące zobowiązaniami zostały zgodnie z Regulaminem , podpisane przez dwóch członków Prezydium. Od stycznia 2008r. finansami Rady zajmowała się wyspecjalizowana firma „Projekt usługi finansowo-księgowe”.

Prezydium w roku szkolnym 2007/2008 realizowało plan wydatków na podstawie wykonanego budżetu za rok szkolny 2006/2007. W okresie 01.09.2007r. do 31.08.2008r. Komisja Rewizyjna odbyła 1 spotkanie na którym zapoznała się i przeanalizowała bilans Rady Rodziców sporządzony na dzień 31.08.2008r. a także sprawozdanie Prezydium z jej działalności. Bilans wykazywał następujące pozycje:

 

Stan gotówki                                       24.368,76 zł.                                                 

Należności                                               214,00 zł.

Zobowiązania                                           976,00 zł.

 

 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia całokształt działalności finansowej Prezydium Rady Rodziców w powiązaniu z merytoryczną działalnością za okres 1 rocznej kadencji i zwraca się do Rady Rodziców o udzielenie absolutorium Prezydium w składzie:

-         Robert Zakowicz – Przewodniczący,

-         Dorota Brożek – Wiceprzewodnicząca,

-         Katarzyna Chrzanowska – Sekretarz,

-         Anna Majewska – Skarbnik.

 

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej                          Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Małgorzata Paszkiewicz                                              Anita Tomaszewska

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                  Ewa Barteczek

 

 
   Aktualności
   Finanse
      2006/2007
      2007/2008
      2008/2009
      2009/2010
      2010/2011
      2011/2012
      2012/2013
      Komisja Rewizyjna
   Konkurs Januszka
   Pliki
   Posiedzenia
   Skład Rady
   Linki
   Regulamin Rady
   Warszawskie Forum
   Władze

   STRONA NASZEJ SZKOŁY

Wersja TESTOWA
 
Copyright ©2007 by RR
Kreator Stron www